Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang digunakan untuk mengesahkan bahawa seseorang telah menerima pinjaman wang dari pemberi pinjaman tertentu. Dokumen ini biasanya digunakan sebagai bukti dalam urusan perbankan dan kewangan, serta dalam urusan perundangan dan perundangan.

Pengertian Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang mengesahkan bahawa seseorang telah menerima pinjaman wang dari pemberi pinjaman tertentu. Dokumen ini biasanya disahkan oleh seorang pegawai sumpah atau notaris untuk mengesahkan kebenaran kenyataan yang dinyatakan dalam surat akuan sumpah.

Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang sangat penting dalam urusan perbankan dan kewangan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan bahawa seseorang telah menerima pinjaman wang dari pemberi pinjaman tertentu dan akan membayar balik jumlah tersebut dalam jangka masa yang ditetapkan. Dokumen ini juga digunakan sebagai bukti dalam urusan perundangan dan perundangan.

Format Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Surat akuan sumpah pinjaman wang biasanya mempunyai format yang standard. Dokumen ini biasanya memuatkan maklumat seperti:

  • Nama peminjam
  • Nama pemberi pinjaman
  • Jumlah pinjaman
  • Tarikh pemberian pinjaman
  • Jangka masa pembayaran balik
  • Tandatangan peminjam dan saksi

Contoh Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Berikut adalah beberapa contoh surat akuan sumpah pinjaman wang:

Contoh 1

SURAT AKUAN SUMPAH PINJAMAN WANG

Saya, Nor Aini binti Ahmad, KTP No. 123456-78-9012 berumur 35 tahun dan bertempat tinggal di Jalan ABC, Petaling Jaya dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sesungguhnya bahawa saya telah menerima pinjaman wang sebanyak RM10,000.00 (sepuluh ribu ringgit) dari Encik Ahmad bin Ali pada tarikh 1 Januari 2021.

Saya mengakui bahawa jumlah tersebut adalah betul dan sah serta saya akan membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pemberian pinjaman. Saya juga mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami semua terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh saya dan Encik Ahmad bin Ali.

Saya bersetuju untuk melakukan pembayaran balik jumlah pinjaman bersama dengan faedah yang dikenakan pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya juga mengakui bahawa saya memahami bahawa jika saya gagal memenuhi kewajipan pembayaran balik, langkah-langkah undang-undang akan diambil terhadap saya.

Dibuat dan disumpah oleh saya di hadapan pegawai sumpah yang bertugas pada hari ini, 1 Januari 2021.

Tandatangan: ___________________________

Saksi: ___________________________

Contoh 2

SURAT AKUAN SUMPAH PINJAMAN WANG

Saya, Ahmad bin Ali, KTP No. 123456-78-9012 berumur 40 tahun dan bertempat tinggal di Jalan DEF, Petaling Jaya dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sesungguhnya bahawa saya telah memberikan pinjaman wang sebanyak RM10,000.00 (sepuluh ribu ringgit) kepada Nor Aini binti Ahmad pada tarikh 1 Januari 2021.

Saya mengakui bahawa jumlah tersebut adalah betul dan sah serta saya telah memberikan pinjaman tersebut tanpa sebarang paksaan atau tekanan dari pihak lain. Saya juga mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami semua terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh saya dan Nor Aini binti Ahmad.

Saya bersetuju untuk menerima pembayaran balik jumlah pinjaman bersama dengan faedah yang dikenakan pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya juga mengakui bahawa saya memahami bahawa jika Nor Aini binti Ahmad gagal memenuhi kewajipan pembayaran balik, langkah-langkah undang-undang akan diambil terhadapnya.

Dibuat dan disumpah oleh saya di hadapan pegawai sumpah yang bertugas pada hari ini, 1 Januari 2021.

Tandatangan: ___________________________

Saksi: ___________________________

Contoh 3

SURAT AKUAN SUMPAH PINJAMAN WANG

Saya, Lim Mei Ling, KTP No. 123456-78-9012 berumur 30 tahun dan bertempat tinggal di Jalan GHI, Petaling Jaya dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sesungguhnya bahawa saya telah menerima pinjaman wang sebanyak RM5,000.00 (lima ribu ringgit) dari Puan Tan Bee Lian pada tarikh 1 Januari 2021.

Saya mengakui bahawa jumlah tersebut adalah betul dan sah serta saya akan membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pemberian pinjaman. Saya juga mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami semua terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh saya dan Puan Tan Bee Lian.

Saya bersetuju untuk melakukan pembayaran balik jumlah pinjaman bersama dengan faedah yang dikenakan pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya juga mengakui bahawa saya memahami bahawa jika saya gagal memenuhi kewajipan pembayaran balik, langkah-langkah undang-undang akan diambil terhadap saya.

Dibuat dan disumpah oleh saya di hadapan pegawai sumpah yang bertugas pada hari ini, 1 Januari 2021.

Tandatangan: ___________________________

Saksi: ___________________________

Contoh 4

SURAT AKUAN SUMPAH PINJAMAN WANG

Saya, Tan Bee Lian, KTP No. 123456-78-9012 berumur 45 tahun dan bertempat tinggal di Jalan JKL, Petaling Jaya dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sesungguhnya bahawa saya telah memberikan pinjaman wang sebanyak RM5,000.00 (lima ribu ringgit) kepada Lim Mei Ling pada tarikh 1 Januari 2021.

Saya mengakui bahawa jumlah tersebut adalah betul dan sah serta saya telah memberikan pinjaman tersebut tanpa sebarang paksaan atau tekanan dari pihak lain. Saya juga mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami semua terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh saya dan Lim Mei Ling.

Saya bersetuju untuk menerima pembayaran balik jumlah pinjaman bersama dengan faedah yang dikenakan pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya juga mengakui bahawa saya memahami bahawa jika Lim Mei Ling gagal memenuhi kewajipan pembayaran balik, langkah-langkah undang-undang akan diambil terhadapnya.

Dibuat dan disumpah oleh saya di hadapan pegawai sumpah yang bertugas pada hari ini, 1 Januari 2021.

Tandatangan: ___________________________

Saksi: ___________________________

Kesimpulan

Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang sangat penting dalam urusan perbankan dan kewangan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan bahawa sese